برمی گردد

بازپرداخت و بازپرداخت 

لطفا با ما در eco@mypangaia.com تماس بگیریدبرای بازپرداخت و بازپرداخت 

شرایط و ضوابط 

 - دبلیوما قادر به تغییر سفارش نیستیم ، زیرا سفارش ما به دلیل سفارش ما انجام شده استحمل و نقل سیاست همان روز. لطفاً هنگام سفارش ، صحیح بودن اندازه و رنگ را بررسی کنید.  

- ما قادر به تغییر آدرس به کشور دیگری نیستیم. در صورت عدم امکان ارسال سفارشات با آدرس های نادرست ، لغو می شوند.

-ما در سراسر دنیا حمل می کنیم و با این هزینه حمل و نقل باعث می شود که ما نمی توانیم بازگشت یا مبادله انجام دهیم ، مگر اینکه کالا آسیب ببیند. ما سخت کار می کنیم تا مطمئن نشویم آنچه را که شما خریداری می کنید دقیقاً همان چیزی است که به دست می آورید. ما از شما می خواهیم که مطمئن شوید اندازه ای که سفارش می دهید اندازه ای است که شما می خواهید. ما همیشه مایل به کمک آن هستیم.